*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

|

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

|

header message

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ

 


 Eng language

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

???

spider

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SITE

 

 

ancient gr flagΤον Ιανουάριο του έτους 2000, μετά από πολλά (12) έτη χειρόγραφης επε­ξεργασίας των διατυπώσεων -χωρίς τις ευκολίες που προ­σφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και χωρίς την ενη­μέρωση από το Ίντερνετ- εκδόθηκε το φιλο­σοφικό βιβλίο με τον τίτλο «Η Θεολογία της Επιστήμης» και υπότιτλο «Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικό­τητας της Ενέργειας». Η συγγραφή σε ηλεκτρο­νικό υπολογιστή με τις μεγάλες δυνατότητες μορφο­ποίησης και προβολής αρχείων εικόνας (από το 2000) έδωσαν την ευκαιρία να γίνει η παρουσίαση του ογκώ­δους βιβλίου πιο ελκυστικά, να σχηματιστούν περιλή­ψεις, να γίνει επιλογή αποσπα­σμάτων και ανα­διατύπω­ση (και για πρώτη φορά στο Ίντερνετ το καλο­καίρι του 2004, από την τότε δωρεάν υπηρεσία της Yahoo!). H ψηφιακή επεξεργασία των κειμένων και με την προοπτική ν' αναγνωστούν από το Ίντερνετ βοήθησε στην πιο πέρα ανά­πτυξη της κοσμο­λογικής θεωρίας και στην απο­σα­φήνιση των διατυπώσεων.

Το 2007 ξεκίνησαν να γίνονται μεγάλες αλλαγές και δοκιμές στη σχεδίαση και στην εμφάνιση των ιστοσελίδων και προσπάθεια αποσαφήνισης ορισμένων διατυπώσεων.

Το 2008 δεσμεύτηκε ξανά η ονομασία (domain name) kosmologia.gr ενώ η προβολή των ιστοσελίδων στη νέα διεύθυνση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009.

Στις αρχές του 2008 ξεκίνησε η διερεύνηση και η μεγάλη προσπάθεια να εντοπιστούν σχέσεις και ιδέες της κοσμο­λογικής θεωρίας, οι οποίες θα μπορούσαν να εκφραστούν με τους γνωστούς τύπους της φυσικής και με μαθηματικές σχέσεις. Βρέθηκαν γρήγορα οι πρώτες σχέ­σεις και παρα­τηρήσεις για τη μαθηματική δια­τύπωσή της.

Στα έτη που ακολούθησαν, η προσπάθεια για τη βελτίωση της εικόνας και της συμ­βατότητας των ιστο­σελίδων συνεχίστηκε καθημερινά, ψυχαγωγικά και απ' ευθείας στο Διαδίκτυο. Παράλληλα, με καθημερινή και εντατική προσπάθεια ανα­πτύσ­σονταν οι υπόλοιπες φιλο­σοφικές απόψεις και ιδιαίτερα η κοσμο­λογική θεωρία. Έγιναν νέες ερευνητικές σκέψεις, η αρχική κοσμο­λογική ερμηνεία εμπλου­τίστηκε με έννοιες και σχέσεις της φυσικής και επεκτάθηκε σε περισσότερες σελίδες. Αυτή η ερμηνεία χρειάστηκε να διατυπωθεί σε τρία ξεχωριστά βιβλία, κάτω από το γενικό τίτλο "το Πλήρες Σύμπαν και ο Δυναμικός Κενός Χώρος".

Το σύνολο των φιλοσοφικών απόψεων χρειάστηκε να διαιρεθεί σε ξεχωριστά βιβλία.* Μέσα στο 2012 ξεκίνησε, επιτέλους, η προσπάθεια να συγκεντρω­θούν όλα μαζί τα ζητήματα για την ανθρώπινη ζωή και συμπερι­φορά, στη βάση μιας παλιάς διαπίστωσης: Εμφανίζεται κάποια αντίθεση μεταξύ μιας ζωής πνευματικά προσα­νατολι­σμένης και της ζωής κινητο­ποιημένης από τις αισθήσεις και από τις βιολογικές ανά­γκες. Έγιναν εκφραστικές διορθώ­σεις, προστέ­θηκαν πολλές νέες σκέψεις και παρα­τηρήσεις και οι σκέψεις επε­κτάθηκαν μέ­χρι τα ζητήματα της πολιτικής. Έτσι ενο­ποιημέ­να μεταξύ τους, δια­τυπώθηκαν με μια οριστική σειρά και σε μεγάλο αριθμό σελίδων. Η συγγραφή ενός βιβλίου για ένα πλήθος ζητημάτων που μπορούν ενοποιη­θούν κάτω από το συνο­πτικό τίτλο της Ηθικής (πρακτική φιλοσοφία, με ψυχο­λογικές και κοινωνιο­λογικές συνέπειες) ολο­κληρώ­θηκε το 2014.

 

 

 

Μετά από την ανάπτυξη των κεντρικών απόψεων για μια παγκόσμια Ηθική με πνευμα­τικό προσα­νατολισμό (2013-14) φάνηκε καθαρά, η σύνδε­ση των ζητημάτων της ηθικής με ζητήματα για την ανθρώπινη σκέψη και τη γνώση και πώς αυτά σχετίζονται με πνευματικές αδυ­ναμίες και με φυσικούς περιορισμούς. Έτσι επα­νεκτι­μήθη­κε το περιεχόμενο πολλών ιστοσελί­δων και ο προ­ορισμός του site. Όλες οι παλαιότερες δημοσιεύσεις σχετικών με την ανθρώπινη ζωή, τώρα εμφανίζονται με μια εύλογη σειρά και πιο αναπτυγμένες από νέες ιστο­σελίδες. Τρεις επιλο­γές κατευθύνουν σε όλα τα ζητή­ματα σχετικά με την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνία, χωρι­σμένα έτσι όπως έγινε στα βιβλία και μέσα από μεγάλο αριθμό ιστοσελί­δων: Η ΠΝΕΥΜΑΤΙ­ΚΗ ΣΤΡΟΦΗ – ΑΝΘΡΩ­ΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΚΟ­ΣΜΟΣ & ΖΩΗ. Κάτω από την επιλογή ΓΝΩ­ΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ακο­λουθούν θεμελιακές σκέψεις εστιασμέ­νες στη σχέση μετα­ξύ πληρο­φορίας, γνώσης και σκέψης.

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση ακριβώς τριών δεκαε­τιών (1986 - 2016) αδιάκοπης φιλοσοφι­κής σκέψης για τη ζωή, για τον άνθρωπο και για τον κόσμο, ετοιμάστηκε μια ιστο­σελίδα (download_files.htm) με επιλογές ξεχωριστών αρχείων κειμένου για κατέβασμα και καθαρά για εκτύπωση. Επι­λογές αποσπασμάτων και σελίδων, σύν­τομες και εκτεταμένες περιλήψεις και βιβλία. Σε αυτήν την ιστοσελίδα προσφέρε­ται σχεδόν το σύ­νολο των σκέψεων που έχουν δημοσιευθεί.

 

Η συγγραφική εργασία προστατεύεται από τους νόμους της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αντιγραφή και την ανα­δημοσίευση μικρού μέρους ή του συνόλου αυτής, ο πνευματικός δημιουργός απαιτεί να γίνεται υπό­δειξη της πηγής και του δημιουργού και όχι κερδο­σκοπική χρήση.

Μέσα στο ογκώδες περιεχόμενο της ηλεκτρονικής έκδοσης, ενδέχεται να βρίσκεται κάποιο αρχείο εικόνας, κάποιο μουσικό απόσπασμα, μερικές σειρές κειμένου (ιδιαίτερα, όμως, το μεγάλο κείμενο με τον τίτλο "Συνένοχος" και οι ιστορικές πληροφορίες στη "Χρονο­μέτρηση"), η αναπαραγωγή κάποιου δημοσιεύματος, για το οποίο ίσως χρειαζόταν να δοθεί η άδεια. Σε μια τέτοια περίπτωση, παρακαλώ να με ενη­μερώσετε και εάν απαιτηθεί θα γίνει άμεσα η αφαίρεση του συγκεκριμένου πνευματικού προϊόντος. Ο πνευματικός δημιουργός εδώ, εκτίμησε ως μικρής σημασίας και ότι δεν άξιζε τον κόπο να δι­ερευνήσει, μήπως χρησιμο­ποιήθηκε ή μήπως συμπε­ριλήφθηκε ένα μικρό απόσπασμα οπτικο-­ακουστικού υλικού στη δική του υπέρμετρα μεγάλη, καθημερινή, μακροχρόνια και μη κερδο­σκοπική προ­σπάθεια  για να παρουσιάσει και να κάνει κατανοητές τις αναπτυγμένες απόψεις και ανα­καλύψεις του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω του ηλε­κτρονικού ταχυδρομείου: filosofiagre-mailyahoo.gr

 

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την κατανόησή σας και εύχομαι να βρείτε ικανο­ποιητικές απαντήσεις και αν όχι αυτές, τότε οι δικές μου εργασίες* να απο­τελέσουν πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης για τις δικές σας προ­σπάθειες!

 

Κ. Γ. Νικολουδάκης

>>>profile<<< 

- Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας

     
 

Οι στόχοι της www.kosmologia.gr και τι θα βρείτε σε γενικές γραμμές

 
 

 

Προσφορά στη σκέψη και στην έρευνα, όπως κάθε φιλοσοφική προσπάθεια. Σκέψεις και παρατηρήσεις που μπορεί να εκτιμήσει ο καθένας, χωρίς να είναι καθηγητής ή ερευνητής μέσα σε εργαστήριο, μέσα από αναμφισβήτητες γενικές αρχές και με συνηθισμένο λεξιλόγιο.

Ενιαία θεωρία και ερμηνεία με αξιώσεις για την προέλευση, τους νόμους και τον προορισμό του κόσμου. Οι σκέψεις, η θεωρία και οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται δεν συγκρούονται με την εμπειρία και δεν κινούνται στον κόσμο της φαντασίας, αδιαφορώντας για την πραγματικότητα και τις επιστημονικές μεθόδους. Αντιθέτως, έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις από τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και όπου είναι δυνατό χρησιμοποιούνται οι αναμφισβήτητοι όροι της φυσικής. Μαζί με τις φιλοσοφικές σκέψεις ενθαρρύνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον σε μαθητές, φοιτητές ακόμα και για τους σύγχρονους φιλόσοφους. Δίνονται ιδέες για συζήτηση και επιστημονική έρευνα και κυρίως δίνονται σοβαρές απαντήσεις και νέες λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους φυσικούς όλου του κόσμου.

Ενιαία απάντηση η οποία συνδέει λογικά μεταξύ τους διαφορετικά ζητήματα, όπως είναι η ηθική, η διαχείριση της σκέψης και της γνώσης, το νόημα της πραγματικότητας και η σχέση του κόσμου με τη ζωή.

Διερεύνηση και επιδίωξη για τη διατύπωση των φυσικών φαινομένων με την απλούστερη διατύπωση (σχολικό επίπεδο). Διερευνώνται οι ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ ζωής, θεού και υλικής φύσης με συνέπεια και σε σύνδεση με τους φυσικούς νόμους.

Οι απαντήσεις και οι απόψεις με το φως που ρίχνει η τελευταία κοσμολογική ερμηνεία δίνουν την ευκαιρία να επεκταθούμε σε ορισμένα ζητήματα, τα οποία μέχρι τώρα έμοιαζαν αγεφύρωτα με την επιστήμη και τη φυσική. Παρακολουθούμε χαλαρά τις παλαιότερες φιλοσοφικές σκέψεις και θεωρίες και βλέπουμε που ήταν οι δυσκολίες της έρευνας και ποια προβλήματα λύνονται τώρα, τα οποία δεν μπόρεσαν να λύσουν οι παλαιότεροι φιλόσοφοι και ερευνητές. Επίσης, γίνεται αναφορά σε παραλείψεις, σε λάθη και σε ασυνέπειες άλλων απόψεων και κριτική σε προσπάθειες από το χώρο της επιστήμης και της φιλοσοφίας, πάντα με το πλεονέκτημα που προσφέρουν οι απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα της κοσμολογίας. 

Θεμελιώνεται και προβάλλεται ο διαχρονικός ρόλος της Ηθικής σε σύζευξη με τη λειτουργία της σκέψης, τόσο για την προσωπική ζωή όσο και για τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι και την οικονομία μίας χώρας. Αποκαλύπτεται ο ρόλος της λογικής σκέψης και της γνώσης για την παραπλάνηση, την εξαπάτηση και τη δημιουργία ανόητων ή σχετικών αξιών.

• Κατευθυντήριες απόψεις και γνώσεις για να σκεφτόμαστε δημιουργικά και ερευνητικά και όχι με τυφλή εμπιστοσύνη.

<•> Αν πρέπει να συνοψίσουμε ένα κοινό σκοπό για όλους τους επιμέρους στόχους και όλων των δημοσιευμένων ζητημάτων της kosmologia.gr και για τη συνολική προσπάθεια του πνευματικού δημιουργού, τότε αυτός βρίσκεται μέσα στο παρακάτω ηθικό δίδαγμα:

Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Γι' αυτό συγκρούεται με την πραγματικότητα σαν σύνολο και φέρνει τη ζωή σε αδιέξοδα, με πολλές απογοητεύσεις και άσκοπα προβλήματα. Ο εγωισμός, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης. Αυτό το ηθικό δίδαγμα συνοψίζεται ακόμα σαν σύνθημα: >>>

ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική...

 

 

Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζονται και διατυπώνονται οι κεντρικές απόψεις:

[-]

 

<•> Προοπτική ερμηνείας και γνώσης της φύσης με την ανθρώπινη λογική και την παρατήρηση.

<•> Δυνατότητα να αποκαλύψουμε άγνωστες σχέσεις στα πράγματα μέσα από την ανάλυση μερικών εννοιών και από την ανεύρεση κοινών στοιχείων στα πλησιέστερα της εμπειρίας μας.

 

<•> Τον καθοριστικό ρόλο της σκέψης για την ανθρώπινη συμπεριφορά και την ψυχολογία. Από τη στιγμή, που η συμπεριφορά ενός ζώου σταματάει να ρυθμίζεται και να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τις πληροφορίες των αισθητηρίων οργάνων του, αναπόφευκτα η νόηση κάνει σκέψεις που διαστρεβλώνουν την αντίληψη της περιβάλλουσας πραγματικότητας, όπως την εμφάνιζαν πιο άμεσα οι αισθήσεις.

Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου και η διάθεσή του δημιουργούνται και επηρεάζονται διαρκώς από τις πληροφορίες της μνήμης του και από τις σκέψεις του πάνω στις πληροφορίες αυτές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ως το σημείο να συμπεριφέρεται και να ενεργεί περισσότερο επηρεασμένος από το έσω του παρά από εκείνα, τα οποία αντιλαμβάνεται πραγματικά έξω του. Την ψυχή χωρίς τη σκέψη, κοιτάξτε ποια είναι στα ζώα. Τη "σκέψη" χωρίς ψυχή, κοιτάξτε πως είναι στα κομπιούτερ.

 

<•> Η αισθητικότητα είναι στην ουσία η περιορισμένη -σε εξωτερικές επιδράσεις- διανοητικότητα και όχι το αντίθετό της. Η αντίληψη πρέπει να αρχίζει από κάποια αφαίρεση, που γίνεται μόνη της (απρόσεκτα), γιατί αν όχι, τότε δε θα υπήρχαν μη αντιληπτά μέρη της πραγματικότητας. Εάν η αφαιρετική δυνατότητα ονομάζεται διάνοια ή είναι μια διανοητική δραστηριότητα, τότε το ίδιο πρέπει να πούμε και για τη δυνατότητα της αισθητηριακής αντίληψης.

 

<•> Ανάδειξη των εσωτερικών αξιών στη ζωή που συνοψίζονται με λέξεις όπως αμεροληψία, αυτογνωσία, αυτοσυγκράτηση, αναζήτηση και ελευθερία της σκέψης.

<•> Τη σύνδεση της καλοσύνης και της καλής πρόθεσης με την επιτυχημένη σκέψη, με τη γνώση και την επίγνωση της άγνοιας και με την αντίδραση στην αδικία. Για τη σκέψη χωρίς πράξη, έχουμε ακούσει ότι είναι άχρηστη. Για την πράξη χωρίς σκέψη και χωρίς καλή γνώση κοιτάξτε τη ζωή και ρωτήστε το Θεό !

<•> Το ρόλο του ηθικού προσανατολισμού (στη ζωή των πολιτών) μέχρι και για την οικονομία μιας χώρας και για την οικονομική ανάπτυξη.

<•> Την υποβάθμιση και την απόρριψη της ανθρωποκεντρικής και της εγωκεντρικής λογικής. Ποιο είναι το νόημα της γνώσης και της λογικής, όταν αυτά είναι τα μέσα για την ευχάριστη αυταπάτη και πως μπορεί τότε να είμαστε δίκαιοι, καλοί και ευτυχισμένοι;

<•> Η ίδια η γνώση και η λογική δε εξασφαλίζουν το αλάθητο, ενώ αντιθέτως, η γνώση μπορεί να μας κάνει να λέμε περισσότερα από όσα πραγματικά γνωρίζουμε, να κατασκευάζει μισές αλήθειες και σκέψεις που θα ήταν καλύτερα να μην τις κάνουμε, ακόμα και να ξεχνάμε αυτά που μάθαμε !

 

<•> Μερικές από τις κατευθυντήριες απόψεις για την πορεία της ζωής και για τις αξίες της είναι προκαθοριστικές για την απόδοση, την επιτυχία και την εξέλιξη του ανθρώπου σε όλους τους χώρους και σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι κατευθυντήριες απόψεις και οι εσωτερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υποβαθμίζονται και αντιμετωπίζονται σαν μεταφυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων...

 

<•> Η πολιτική αποσπασμένη από ηθικές αξίες και πρότυπα και χωρίς ηθική πρόνοια για τα σχέδια της θα εξυπηρετεί μεροληπτικά τα συμφέροντα κάποιων ομάδων, θα παράγει και θα συντηρεί την αδικία.

 

<•> Ανατροπή της ανορθολογικής ερμηνείας της δημιουργίας του κόσμου από τη θεωρία του Big Bang. Το Σύμπαν παραμένει πάντοτε το ίδιο, ενώ σχετικά γίνεται με τους τρόπους που επιτυγχάνεται η ισορροπία και η συνολική σταθερότητα.

Πολλοί ξεκινούνε από την ελάχιστη πραγματικότητα που αποτελεί η ύλη, αφαιρούν όλη τη πραγματικότητα που είναι το Σύμπαν και μετά προσπαθούν να φτιάξουν το Σύμπαν από την αρχική ύλη, δηλαδή από το σχεδόν τίποτα μίας ποσότητας σωματιδίων που θα υπήρχε πιο τυχαία από τα μόρια της σκόνης. Ενώ αντιθέτως, θα έπρεπε να αρχίσουν από το τελειωμένο σύνολο, από το κοινό προϋπάρχον, από το ολοκληρωμένο Σύμπαν στο συνολικό κοινό Χρόνο, για να εξηγήσουν πως προκαλούνται οι μεταβολές και τα ίδια τα πράγματα σαν ξεχωριστά μέρη μέσα στο χρόνο, από το σχετικό μηδέν (του κενού χώρου). Το Σύμπαν ήταν πάντα ολοκληρωμένο και σταθεροποιημένο εντός των ορίων ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος και δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Όχι μόνο αυτό δεν απουσιάζει, αλλά αντιθέτως, ο κόσμος που λείπει χρησιμεύει άμεσα για να υπάρχει το φως, η θερμότητα, τα ραδιοκύματα και εξ αρχής η δομή της ύλης, με την οποία εμείς εμφανιζόμαστε σαν ξεχωριστοί μέσα στο χώρο και στο χρόνο! Ο κενός χώρος είναι το Σύμπαν που αναζητούν πριν από τη στιγμή του Big Bang και συμμετέχει στη δομή της ύλης με τα κυματικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούνται από τη διατάραξη της ισορροπημένης ενέργειάς του! 

 

<•> Αναρωτηθήκανε στο χώρο της σύγχρονης κοσμολογίας, πόσο ολοκληρωμένη μπορεί να είναι μία φυσική ερμηνεία του Σύμπαντος, όπως αυτή που ονειρεύονται, όταν δεν προσφέρει την ελάχιστη γνώση για να εξηγηθεί η παρουσία της ζωής μέσα στο Σύμπαν; Οι κοσμολογικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί με μαθηματικά και θεωρούνται οι επικρατέστερες δεν ανοίγουν κανένα δρόμο προς αυτή τη κατεύθυνση της φύσης και αυτό έπρεπε να τους προβληματίσει περισσότερο σαν φυσικούς, αντί να αφήνουν το πρόβλημα άλυτο ή προς απάντηση από τη θεολογία. Η ζωή και η ψυχή ξεκινάνε από τις μικροσκοπικές διαστάσεις και όχι με το συνδυασμό χονδροειδών υλικών σωμάτων. Καθόλου τυχαίο δεν είναι !

Το Σύμπαν είναι αυτοτελές, διότι με απλά φιλοσοφικά λόγια είναι παρών, αμετάβλητο και “συμπαγές” στα όρια ενός μέγιστου συνολικού χρόνου - γι' αυτό και “ά-μεσα” υπαρκτό. Με άλλα λόγια, όλο το Σύμπαν υπάρχει ταυτοχρόνως και η α-μεσότητα συμπίπτει με την εσωτερικότητα. Η ανάπτυξη της φαινομενικά παράλογης και αντιφατικής ιδέας οδηγεί σε απίστευτα λογικές συνέπειες και ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ TH ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Η αρχή της ζωής και του συγχρονισμού στην αλληλεπίδραση πολλών σωματιδίων επιτυγχάνονται με τους πιο γρήγορους τρόπους αλληλεπίδρασης και οι τρόποι αυτοί προϋποθέτουν την ταυτόχρονη παρουσία του 100% ολοκληρωμένου Σύμπαντος, το οποίο σε εμάς φαίνεται σαν απουσία του κενού χώρου...

 

<•> Στη θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου δεν είναι η ύλη που εξελίσσεται και εμφανίζεται η ζωή, ώσπου να επιτευχθεί ένας τελικός σκοπός και μία ανώτατη κατάκτηση. Αντιθέτως, ο σκοπός του κόσμου είναι πραγματοποιημένος, ο Θεός υπάρχει ανέκαθεν σαν κάτι τελειωμένο και μόνο με εσωτερική παρουσία, ενώ σχετικά μέσα στο χρόνο εμφανίζεται σαν ατελής και περιορισμένος. Είμαστε ο Θεός σε light version και σε ιδιαίτερες χωροχρονικές συνθήκες !

 

<•> Από τις πιο μεγάλες ανατροπές και από τις πιο σημαντικές απόψεις που διατυπώνονται στις ηλεκτρονικές σελίδες, είναι η εμφάνιση της ζωής και της ψυχής σαν φαινόμενο αφαίρεσης του υλικού κόσμου και σαν νοητική διαδικασία διατήρησης των σταθερών και των κοινών στοιχείων των πραγμάτων με πρώτα αφηρημένα δεδομένα από τις αισθήσεις. Η ά-μεση σχέση της ύπαρξης με τον εαυτό της προϋπάρχει στο ολοκληρωμένο, ά-μεσο και ταυτόχρονο Σύμπαν και αυτή η σχέση εμφανίζεται σχετικά έμ-μεσα από την απλή ύλη που είναι θεμελιωμένη στην παρουσία ενός δυναμικού χώρου, υπό τις συνθήκες που ερευνάει η επιστήμη.

 

<•> Η θρησκεία να αποτελέσει μια τοπική παράδοση για εορταστικές εκδηλώσεις και σαν ένας φάρος για τον προσανατολισμό σε πνευματικές αξίες, χωρίς το ρόλο που ανήκει σε άλλες επιστήμες, όπως είναι η Ηθική, η Ψυχολογία, οι κοινωνικές επιστήμες, η Κοσμολογία. Να προτιμήσουμε το συγκρατημένο και λογικό χαρακτηρισμό "ένθεος άθρησκος", για την πίστη στο Θεό επάνω σε λογικά και φιλοσοφικά επιχειρήματα και στην επιστημονική γνώση, χωρίς τις εκτροπές της σκέψης και της συμπεριφοράς, που προκαλούνται από τη διαστρεβλωμένη και τη λανθασμένη άποψη.

 

.

.

.

1986-2016 >>> Φιλοσοφικές σκέψεις 1986 - 2016 για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο και για τη σχέση μεταξύ τους. Επιλογές αποσπασμάτων και σελίδων, σύντομες και εκτεταμένες περιλήψεις, βιβλία, από ένα χρονικό διάστημα 30 ετών αδιάκοπης σκέψης και συγγραφής. Κατεβάστε, αποθηκέψτε, μεταφράστε κι εκτυπώστε χωρίς το γραφικό περιβάλλον των ιστοσελίδων >>> 

download

 

///////////////// ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ SITE /////////////////////

Στις παρακάτω επιλογές μπορείτε να διαβάσετε συντομευμένα τις απόψεις που δίνουν ένα στίγμα για το σκοπό του site και για την ιδεολογία του πνευματικού δημιουργού. Όχι για να αλλάξετε τη δική σας άποψη, αλλά κυρίως για να μπορείτε να εκτιμήσετε πού συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ζητήματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά.>>> 

πειστικές απαντήσεις

<·> ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ >>>

<·> ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ >>>

<·> Η ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ >>>

<·> Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ "ΘΕΟΥ" >>>

<·> ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ >>>

<·> ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ: >>>

<·> ΜΕΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ >>>

<·> ΓΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ >>>

<·> ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ... >>>

<·> ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ...  >>>  

<

<•> ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ >>>

 

>>> Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ <<< 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

 

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7" 960px